Post news RSS #2 - Small update & I'm looking for map creator

Read to more (ENG/PL): I am looking for a one map creator that will perform basic shapes (no textures, no details) according to specified my sketch. Poszukuję jednego mappera (najlepiej polskiego, dla lepszej komunikatywności), który wykonywałby podstawowe kształty mapy (bez teksturowania, bez detali) według podanego przeze mnie szkicu.

Posted by on

-
plNiestety nie dotrzymałem obiecanego terminu aktualizacji. Spowodowane standardowo brakiem czasu. Od tamtego czasu poprawiłem nieco mapę ukazaną na trzech pierwszych zrzutach ekranu oraz stworzyłem kolejną - możecie zobaczyć ją tutaj.
Ważne: Aby realizować projekt w szybszym tempie, poszukuję kogoś chętnego do budowy podstawowych kształtów map według podanych szkiców. Nie wymagam wybitnych umiejętności tworzenia map. Wystarczy, aby mapy zgadzały się ze szkicem, który będę wysyłał (zdjęcie zaprojektowanej mapy na papierze). Bez teksturowania, bez szczegółów - całą resztą zajmuje się ja. Jeśli jesteś chętny - proszę napisać do mnie wiadomość prywatną.
engBy the lack of free time, I did not write an update in of promise time. Since that time I corrected somewhat map as portrayed on the first three screenshots and created next - you can see it here.
Important: To implement the project at a faster pace, looking for someone willing to build basic shapes according to specified map sketches. I do not demand considerable skill to create maps. Just to maps coincide with the sketch, which I will be sending (image designed maps on paper). Without texturing, no details - all the rest is to me. If you are interested - please send me a private message.
-
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.