Post news RSS 1956. október 23.

1956. október 23. and the Hungarian Flavor next version

Posted by on

1956. október 23-i budapesti tömegtüntetés fegyveres összecsapássá nőtte ki magát,ami a kommunista kormány bukásához, szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhe vezetett. Új kormány alakult Nagy Imre vezetésével és megkezdték a tárgyalásokat a szovjet vezetéssel az ország semlegességéről illetve a Varsói Szerződésből való kilépésről.A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és a forradalmat fegyveres erőkkel leverték.

The mass demonstration in Budapest on October 23. 1956, escalated into an armed clash,
leading to the fall of the communist government, the retreat of Soviet troops, 
the restoration of the multi-party system and the beginning of the country's democratic transformation. 
A new government was formed under Imre Nagy and negotiations began with the Soviet leadership on 
the country's neutrality and withdrawal from the Warsaw Pact.
However, after an initial willingness, the Soviet political leadership changed its mind and 
defeated the revolution with armed forces.
40258

Mindez miért is fontos a mod szempontjából?
A következő verzióban a kommunista ág jelentősen kibővül és elérhető lesz egy negyedik ág 
Nagy Imre vezetésével.

Why is all this important for the mod?
In the next version, the communist branch will be significantly expanded 
and a fourth branch will be available under the leadership of Imre Nagy.

20200924195245 1
Ezen kívül számos más jelentős átalakítást is eszközöltünk a modban. 
Illetve közel 30 új fókusz, számos döntés és event kerül be a modba.
Az új dlc megjelenésével további változtatások is várhatóak.

In addition, we made a number of other significant modifications to the mod. 
Respectively, nearly 30 new focuses, several decisions and events will be added to the mod.
Also, with the release of the new dlc, further changes are expected.

Összefoglalva az új verzióval ahogy a képen is látható rengeteg munka van,
így a megjelenésére még várni kell. 

In summary, with the new version as shown in the picture, there is a lot of work to be done, 
so we still have to wait for its release.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.