Post news RSS 1.7 Changelog

News in 1.7 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge Mod.

Posted by on

Changelog 1.7

English:

 1. Allied Kennel: Allied Dogs and Victor build from Kennel.
 2. Eliph's Destert Map: A small(50x50) map made by my small sister.
 3. British Light Tank: Now they works like a limited IFV. Only Sniper and Virus can use their weapon in it. AI uses this instead of IFV for Sniper attack. And added RA1 light tank cameo for this.
 4. Tesla Coil: Fixed Tesla Coils are crushable and not capturable.
 5. Tesla Trooper/Commando: Now tesla weapons deals really low damage to them.
 6. Crew: Now building crew is based on building's side. Not players current side. Also kennel crew is allied dog. CYard's crews are Tesla Trooper/Guardian GI/Brute. Nukleer Reaktor's crew is Desolator. Allied Naval Yard's crew is Navy SEALs. Fake Barracks' crew is Technican.

Tükçe:

 1. Müttefik Köpek Kulübesi: Müttefik Köpekleri ve Victor buradan yapılıyor.
 2. Elif'in Çölü Haritası:Kız kardeşimin yaptığı ufak(50x50) bir harita.
 3. İngiliz Hafif Tankı: Artık sınırlı bir IFV gibi çalışıyorlar. Sadece Keskin Nişancılar ve Virüsler bunun içinden silahlarını kullanabiliyor. YZ Keskin nişancı saldırılarında IFV yerine bunu kullanıyor. RA1 hafif tankının cameosunu bunun için ekledim.
 4. Tesla Coil: Tesla Coillerin ezilebilmesi ve ele geçirilmemesi sorunu düzeltildi.
 5. Tesla Akseri/Komadosu: Artık tesla silahları onlarda çok hasara sebep olmuyor.
 6. Mürettebat: Bina mürettebatı artık binanın tarafına bağlı. Oyuncunun değil. Ayrıca kulübenin mürettebatı müttefik köpeği. İnşaat Alanlarının mürettebatları Tesla Askeri/Gardiyan GI/Brute. Nükleer Reaktörün mürettebatı Desolatorlar. Müttefik Gemi binasının mürettebatı ise Navy SEAL'lar. Sahte Kışlaların mürettebatı da Teknisyenler.
Comments
Xenaga
Xenaga

sanırım yine dosyaları ayırmamışsın boyuta bakarsak

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Yok, o iş en erken 2.0 da olur. Language ve langmd dosyalarını ayırdım ama ra2 ve ra2md'yi ayırmadım.

Reply Good karma+1 vote
Xenaga
Xenaga

Ufak bi mod olmasına rağmen boyutu çok büyük, yani sana sorun çıkartır daha çok bu olay, benim açımdan sorun yok yani, sana sorun çıkartır sadece, benim mod daha early alpha versiyonda 280 mb sadece mod dosyaları bu kadar :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.