Welcome. This is Echo Camp mod. This is small mods from game Men of war. in it mod they will be Polish units and US Army units and Iraq soldiers. on mor, mor, mor

Posted by on

Witam to jest jak na razie początkowa faza tworzenia moda Camp Echo. W modzie znajdą się jednostki zarówno USA army jak i Wojska Polskiego. Trwają prace nad kilkoma nowymi pojazdami typu: KTO Rosomak BRDM 2 BWR1D PT 91 HONDA Trx 300 Leopard 2 Armatohaubica samobieżna kalibru 152 mm wz. 1977 „Dana” Dwuwspółrzędna stacja radiolokacyjna wykrywania celów nisko lecących NUR - 22 Radiostacja plecakowa TRC-3500-3 air Tu-154 W-3 Sokół Mi-2URP

Welcome. This is Echo Camp mod. This is small mods from game Men of war. in it mod they will be Polish units and US Army units and Iraq soldiers. on mor, mor, mor

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.