Post news RSS #1 - First post?

Read to more (ENG/PL): The first update since the restart of the project. Pierwsza aktualizacja od czasu ponowienia projektu.

Posted by on

-
plWitam.
Od kiedy bezpowrotnie straciłem dane z dysku twardego, zaprzestałem pracę nad projektem. Po długim czasie postanowiłem zacząć ten projekt robić od nowa. Odświeżyłem nieco tą stronę projektu (design), uszczegółowiłem fabułę gry. Będę starał się poświęcić trochę wolnego czasu na tworzenie tego moda. Tym razem mod będzie bazować na podstawowym silniku GoldSrc (w najnowszej dostępnej wersji). Zamiast bawić się w ulepszanie grafiki, przykłdać się będę do szczegółowego mappingu, lepszego oświetlenia i dopełnienie mapy dźwiękami otoczenia. Do 30 sierpnia być może ja dodam parę nowych zrzutów ekranu z kolejnej lokalizacji. Tymczasem zapraszam do galerii.
engHi.
When I irretrievably lost data from hard drive, I stopped work on the project. After a long time I decided to start do it again. I made a new ModDB page design. I improved storyline. I try spend free time to create mod. This time the mod will be based on the basic engine GoldSrc (the latest available version). I draw attention to the detailed mapping - I use detail textures, better lighting and ambient sound. Until 30 Aug maybe I'll add few new screenshots from the next location. Meanwhile, I invite you to the gallery.
-
Comments
flippedoutkyrii
flippedoutkyrii

Nice job, it's great to see you persevered, most modders give up after a hard drive crash.

I hope you got some backups this time around :>

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.