First downloads is remake maps in Vanilia Forces of Corruption (unmodded).

Second downloads is remake maps in Republic at War (Some planets).

List other mods with remakes maps (maybe):

-The Empire At War Remake*

-The New Jedi Order Compilation Mod (NJO)

-Thrawn's revenge*

-Republic assault the clone wars

*probably

Mods you find on the page: Mods

Images you find on the page: here are images

RSS Articles

English

This fix will be released tommorow at time 0:00. Fixed some bugs and some warnings, but stayed one warning. This warning is about incorrect image map 2 planets (Maanan and Atzerri) maybe will be corrected or planets on the land will be deffirently look.

Under images made from screen show deffirents between unmodded game and this remake.

Bestine

bestine

Byss

Byss

Dagobah

dagobah

Endor

Endor

Fresia

fresia

Kessel

kessel

Kuat

Kuat

Mon Calamari

moncalamari

Nalhutta

Nalhutta

Yavin

Yavin

New balance limit structures on the land

dagobah l


moncalamari l


Kuat l


Fixed bugs:

- on the land yavin IV base shield stay in bad location (all factions)

-transports on yavin IV aren’t neutral

-on the land bestine all units can move on the sea and mountains

-on the planet kessel ny unit can’t reach in some location

Fixed Warnings:

-Images maps on the land (Atzerri and Maanan) are incorrect

-One from few possible structures on the land Fresia can be destroyed by vehicle repulsor, inflantry with jetpack and flying unit (north-earth island)

-bad direction reinforcement attacking planet (Bestine, Kuat, Mon Calamari)

-hasn’t got bunkers inlantry on the planet Kessel

Corrected balance:

-increased limit structures on the land from 3 to 4 Mon Calamari

-increased limit structures on the land from 2 to 3 Dagobah

-increased limit structures on the land from 3 to 4 Kuat

-on the Yavin IV won't additional barrack

-amount structures cyvils will reduced to 6 on the yavin iv

-amount structures cyvils will reduced to 6 on the byss

-On begin limit units will reduced to 5 on the yavin IV for attacking, next point value +3 units

-amount structures cyvils will reduced to 5 on the endor

-On begin limit units will reduced to 4 on the dagobah for attacking

Up information there are deffirents between this version and previous version, other nothing changed, but are fix bugs.

Attention:

Appear map on the land isn't changed on any planets from previous version.

Details find to here

If you find bugs especially crashes send to Konpies02@gmail.com.


Polski

Ta poprawka będzie jutro wydana o godzinie 0:00. Naprawiłem kilka błędów i kilka ostrzeżeń, ale zostało jedno ostrzeżenie. To ostrzeżenie jest o niepoprawnym obrazie map 2 planet (Maanan i Atzerri) może zostanie poprawione lub planety na lądzie będą inaczej wyglądały.

Poniższe zdjęcia wykonywane zrzutu z ekranu przedstawiają różnice między niemodyfikowaną grą a tą przeróbką.

Bestine

bestine

Byss

Byss

Dagobah

dagobah

Endor

Endor

Fresia

fresia

Kessel

kessel

Kuat

Kuat

Mon Calamari

moncalamari

Nalhutta

Nalhutta

Yavin

Yavin

Nowy balans limit struktur na lądzie:

dagobah l


moncalamari l


Kuat l


Naprawione błędy:

- na lądzie yavin IV osłona bazy stoi w złym miejscu (obejmuje wszystkich frakcji)

-transportowce na yavinie IV nie są neutralne

-na lądzie bestine wszystkie jednostki mogą ruszać na morzu i górach

-na planecie kessel żadne jednostki nie mogą docierać w niektórych obszarach

Naprawione ostrzeżenia:

-jeden z kilku możliwych struktur na lądzie Frezji może być zniszczony przez pojazdów repulsorowych, piechoty z plecakiem odrzutowym i latających jednostek (północno-zachodnia wyspa)

-zły kierunek posiłków atakujących planetę (Bestine, Kuat, Mon Calamari)

-nie ma bunkrów piechotnych na planecie Kessel

Poprawiony balans:

-zwiększony limit struktur na lądzie z 3 do 4 Mon Calamari

-zwiększony limit struktur na lądzie z 2 do 3 Dagobah

-zwiększony limit struktur na lądzie z 3 do 4 Kuat

-na yavinie iv nie będzie dodatkowego koszaru

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 6 na yavinie IV

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 6 na byss

-początkowy limit jednostek będzie zmniejszony do 5 na yavin IV dla atakującego, a następny o wartości +3 jednostek

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 5 na endor

-początkowy limit jednostek będzie zmniejszony do 4 na dagobah dla atakującego

Powyższe informacje to są różnice między tą wersją a poprzednio wersją, a inne nie uległo zmianie, lecz są poprawki błędów.

Uwaga:

Wygląd mapy na lądzie nie jest zmieniane na żadnej planecie z poprzedniej wersji.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli znajdziesz błędy zwłaszcza crashe wyślij do Konpies02@gmail.com.

Remake maps for Vanilia Beta is releasing

Remake maps for Vanilia Beta is releasing

News

Ta przeróbka jest betą. Beta jest w celu testowanie, czy nie zawiera żadnych błędów. Niektóre mapy są zmienione. This remake is beta. Beta is...

RSS Files
Maps_Remake_Mod_Vanillia 0.9

Maps_Remake_Mod_Vanillia 0.9

Full Version

Remake include changings some maps in galactic conquest, in which artifical inteligence easier can handle as attacking and is mainly with thinking for...

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

konpies02 Creator
konpies02

If you see this mod you can go to the page News SW Eaw remake mods. Are mods, news and downloads. Now are only news. Unlongly will be shared film you tube how go to these rescources.<br>
<br>
Jeśli oglądasz ten mod możesz wejść na stronę News SW Eaw remake mods. Są mody, wiadomości i do pobierania. Teraz są tylko wiadomości. Niedługo będzie udostępnione film you tube jak wejść do tych zasobów.

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
Creator
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
Share
Community Rating

Average

-

0 votes submitted.

You Say

-

Ratings closed.

Style
Embed Buttons
Link to Star Wars Eaw remake mods by selecting a button and using the embed code provided more...
Star Wars Eaw remake mods
Statistics
Last Update
Watchers
53 members
Files
1
Articles
2