The next generation of Infestation has born. Will you be the Purifier, the Extirpater, the Purger against the Infestation or be the Infestation itself ?

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments  (0 - 10 of 40)
cooltech3605
cooltech3605

Release date?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

다운로드 링크주세요

Reply Good karma Bad karma0 votes
Tykous Creator
Tykous

국방부는 아직 완료되지 않은, 그래서 다운로드 링크가 없습니다

Reply Good karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

영어, 나는 한국어를 말할 수 없다주세요

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

bạn chỉ mình cách tạo một spell hoặc xóa spell cho một unit dc ko?

Reply Good karma Bad karma0 votes
Tykous Creator
Tykous

Tool: Firegraft
Xoá spell: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn xoá spell → Tìm spell trong ô Button List → click chuột phải và Delete.
Tạo spell:
- Spell có sẵn cho unit: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn add spell (nếu không có thì click chuột phải → Add Entry, điền tên bất kì, chọn set Basic Command → OK) → Add: Use Tech → chọn spell mình muốn → Position: 1 - 9 (vị trí của spell trên console điều khiển) → OK. Sau đó vào tab Dat Requirements → Use Tech → tìm spell vừa add → Click chuột phải trong ô Requirements → Add Item (2 lần). Sau đó click chuột trái vào "None", ở dưới chọn Opcode: Current unit is... Rồi chọn "None" còn lại, ở dưới chọn Parameter: *Unit cần add spell* (xoá "Is researched" nếu muốn spell đó k cần nghiên cứu nhưng vẫn dùng được hoặc thêm nếu muốn spell đó cần phải nghiên cứu) → Lưu lại và chạy mod
- Spell hoàn toàn mới:
+ Một spell đơn giản có thể đc tạo bằng cách chỉnh sửa iscript.bin, nhưng nó có giới hạn mỗi unit
+ Với plugin, bạn có thể tạo ra bất kì spell nào mình muốn, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng bạn cần thành thạo lập trình C++, cái này mình chịu :P

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

cảm ơn bạn ,mà còn 1 câu ,nếu mình có 1 mpq file về stats của unit trong Datedit và 1 mpq file về skill của unit trong FireGraft kết hợp với nhau bằng winMPQ phải không??

Reply Good karma Bad karma0 votes
Tykous Creator
Tykous

bạn nên extract một trong 2 mpq đó ra và add lại vào mpq còn lại

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

mấy cái upgrade như U238-shell,Ion Thruster,Sigularity Charge,... nó ko có trong use tech thì làm sao mình làm nó có sẵn trong units mà ko cần research??

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

Use Tech là sử dụng spell mà bạn, đâu phải để sử dụng Upgrade.
Ý bạn là muốn unit có sẵn những upgrade đó mà k cần research trong nhà?

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

đúng vậy,dùng DatEdit nhak bạn

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

bạn có thể cho tất cả unit thành Hero trong DatEdit -> Units -> Advanced

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

@@ ối trời,rồi thêm lệnh "Hero and enabled" phải hông?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

mình đã làm thử nhưng marine vẫn bắn trong range như cũ ,vulture cũng lết nhanh chừng đó

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

cần Plugin chăng?

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

hỏi mọi người xem thử???

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

bạn hỏi trên StarEdit xem

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

chỉ giùm với?còn 1 tí nữa là ok rùi,plzzz~

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tykous Creator
Tykous

Mình đã làm 1 plugin, bạn vào Firegraft -> Plugins -> Add -> Tìm GPTP.qdp -> Save mod
Mediafire.com
sau khi vào game, tất cả unit từng cần Upgrade để tăng tầm tấn công và tốc độ di chuyển (Marine, Dragoon, Vulture, Zergling,...) sẽ ngay lập tức được áp dụng mà k cần upgrade trước.
Chúc bạn thành công ;)
P/S: nó đã ngốn cả buổi sáng của mình:P

Reply Good karma+1 vote
Coursesoul
Coursesoul

thks bạn

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG) mod for StarCraft

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.