Hello everyone,
I want to share my mod for u
It's huge change the whole game
Please visit my website:
- Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly
- Full crafting rebalanced
- Increased stash to 1250(U can think i'm crazy but it's very fast to get 1250...)
- The basic HP level doubled(giving only higher chance to survive on start of the game)
- High endurance regen and high HP rengen on start of game
- Chance to bleed,poision and knockdown target increased(few %)
- Toxity is good (added new effects to poisioning ex higher chance to instant kill and increased damage when Geralt is poisioned)
- All skills increased
- Auto contr-attack when we are pressing block and enemy aren't around us and we having place for do it
- Almost deadly contr-attacks
- Bonus for the damage for undead and human
- Bonus to instant killing enemy
- Shops now are having much ingridients
And more...Video belowPL:Pełny rebalanced znaków,znaki od teraz są szybsze,większe oraz dużo bardziej zabójcze
- Pełny rebalanced craftingu
- Zwiększenie udźwigu podstawowego do 1250(może razić lecz przy zbieraniu szybko schodzi)
- Podstawowa wartość zdrowia podwojona(daje tylko większe szanse na przeżycie na początku gry)
- Duża regeneracja wytrzymałości oraz dosyć duża regeneracja żywotności na początku rozgrywki
- Szansa na krwawienie,zatrucie oraz przewrócenie celu odpowiednio zwiększona
- Toksyczność teraz ma sens (dodano nowe efekty do zatrucia np wiekszą szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika jak i podniesiono obrażenia podczas zatrucia)
- Wszystkie umiejętności bonusowe podniesione
- Automatyczna riposta po nauczeniu się kontrataków aktywowana za pomocą bloku(gdy nie jesteśmy otoczeni i jest na to miejsce)
- Prawie zabójcza riposta
- Bonus do obrażeń przeciwko ludziom i nieumarłym
- Bonus na zadanie śmiertelnych ran przeciwnikowi
- Sklepy dobrze zaopatrzone w składniki alchemiczne i rzemieślnicze
- Zwiększenie obrażen broni dystansowych
- Dodano szansę na mutagen przy tworzeniu eliksirów oraz zwiększono szansę zdobycia
- Dodano spadek toksyczności organizmu wraz z czasem(nie wymaga już medytacji)
- Zmniejszono ceny pułapek,gdyż były dosyć zbyt drogie
- Bardzo szybkie walki z wykorzystaniem znaków

Maybe i will continue this mod but i don;t know it yet

Może będę kontynuował tego moda ale jeszcze tego nie wiem

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

translation

News


All of changes list is quite long:

- Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly
- Full crafting rebalanced
- Increased stash to 1250(U can think i'm crazy but it's very fast to get 1250...)
- The basic HP level doubled(giving only higher chance to survive on start of the game)
- High endurance regen and high HP rengen on start of game
- Chance to bleed,poision and knockdown target increased(few %)
- Toxity is good (added new effects to poisioning ex higher chance to
instant kill and increased damage when Geralt is poisioned)
- All skills increased
- Auto contr-attack when we are pressing block and enemy aren't around us and we having place for do it
- Almost deadly contr-attacks
- Bonus for the damage for undead and human
- Bonus to instant killing enemy
- Shops now are having much ingridients
- Better damage with throw weapons
- Added chance to received mutagens when u create potions and addded chance to get mutagens
- Toxity reduced in time (U dont need to meditate)
- Traps now are cheaper
- Very quickly battles with the signs

The website

The website

News

The website where u have all of important informactions: asdragon0.pl Strona internetowa powyżej

Add file RSS Files
Projekt Witchmag (Projekt wiedźmag 2 wersja z 3)

Projekt Witchmag (Projekt wiedźmag 2 wersja z 3)

Full Version

Bez bonusów,brak szansy na natychmiastowe zabicie,brak automatycznej riposty,mniej hp Without bonuses,without chance for instant kill,without auto riposte,less...

Projekt Wiedźmag - without stash(bez udźwigu)

Projekt Wiedźmag - without stash(bez udźwigu)

Full Version

Without bonuses,same HP,no bigger stash,few % to instant kill,riposte 1/4 to kill enemy,no auto contr-attack Brak bonusów,tyle samo HP,brak podniesionego...

Project Witchmag

Project Witchmag

Full Version 1 comment

Basic version: All of changes list is quite long: - Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly - Full crafting rebalanced...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.