One of the biggest mods for classic RTS/RPG game, Original War, containing new playable fraction, campaign, Generals mode, scenarios and new multiplayer maps.

Post feature Report RSS Siberium emiter

Here is one of the new combat accessories available for the Germans. Here siberium emitter. It is a device which is equipped with a splitter particles. The result is an emerging around the radiation. Here are some of its features:

Posted by on

ENGLISH:
Here is one of the new combat accessories available for the Germans.
Here siberium emitter. It is a device which is equipped with a splitter particles. The result is an emerging around the radiation. Here are some of its features:
- Radiation emitter is weaker than that caused by a siberite bomb or contamination of the source.
- The effect of radiation may be applied to the area. This means that the number of emitters together to result in stronger radiation.
- The operating range of the emitter is dependent on the development of siberite technology.
- The cost of the emitter is 15 cans and 45 siberite for now.
- Construct it may be in the turret and on the medium or heavy truck.
- Radiation works even when serious damage to the vehicle or building.
- Construction emitter surveyed siberite technology requires controlled particle size distribution , which can be carried in the German siberium lab .
- Radiation does damage only living organisms: humans, apemans, mastodont and other animals. Against vehicles and buildings are ineffective.
- Stows away into a building or vehicle does not become resistant to radiation.
- Units of the owner of the emitter are also susceptible to damage.
- All emitters are initially disabled. Each page can turn on and off all at the same time in a global manner. This is done in the lab. Activation and deactivation are immediate, but require the power and presence of the researcher in the lab. It is not possible distribution of emitters on the active and inactive.

The siberium emitter will be tested in beta. It is particularly problematic, because its function is written in SAIL and so can cause problems with synchronization during multiplayer game. In the case of negative tests can be rebuilt or removed. Future testers please pay special attention to this part of the game.

POLSKI:
Oto jedno z nowych akcesorii bojowych dostępnych dla Niemców. Oto emiter syberytowy. Jest to urządzenie, które wyposażone jest w rozszczepiacz cząstek. Efektem jest pojawiające się dokoła promieniowanie. Oto kilka jego cech:

- Promieniowanie emitera jest słabsze, niż to powodowane przez bombę syberytową i skażenie złoża.
- Efekt promieniowania może się nakładać na dany obszar. Oznacza to, że kilka emiterów razem powoduje silniejsze promieniowanie.
- Zasięg działania emitera jest zależny od rozwoju technologii syberytowej.
- Koszt emitera to póki co 15 skrzyń i 45 syberytu.
- Konstruować go można w wieżyczce oraz na średnim i ciężkim podwoziu.
- Promieniowanie działa nawet przy poważnym uszkodzeniu pojazdu czy budynku.
- Konstrukcja emitera syberytowego wymaga przebadanej technologii Kontrolowany rozkład cząstek, którą można przeprowadzić w niemieckim labolatorium syberytowym.
- Promieniowanie zadaje obrażenia tylko organizmom żywym: ludziom, małpoludom, mastodontom i innym zwierzętom. Przeciwko pojazdom i budynkom są bezskuteczne.
- Schowanie się do budynku czy pojazdu nie uodparnia na działanie promieniowania.
- Jednostki właściciela emitera są także podatne na obrażenia.
- Wszystkie emitery są na początku wyłączone. Każda strona może włączać i wyłączać wszystkie jednocześnie w sposób globalny. Dokonuje się tego w labolatorium. Aktywacja i deaktywacja są natychmiastowe, ale wymagają zasilania i obecności naukowca w tym labolatorium. Nie ma możliwości podziału emiterów na aktywne i nieaktywne.

Emiter syberytowy będzie testowany w wersji beta. Jest on wyjątkowo problematyczny, gdyż jego działanie jest napisane w SAILu i przez to może powodować problemy z synchronizacją podczas gry sieciowej. W przypadku negatywnych testów może zostać przebudowany lub usunięty. Przyszłych testerów proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na ten element gry.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Original War
Creator
Backero
Contact
Send Message
Homepage
Facebook.com
Release date
Mod watch
Follow
Feature
Browse
Features
Report
Report
Share
Related Games
Original War
Original War Real Time Strategy