Banda Quentina to modyfikacja opowiadająca o najtwardszych bandziorach w Kolonii. Bezimienny może stanąć po ich stronie i zacząć działać na niekorzyść Starego Obozu jako bandyta. Ponadto modyfikacja podkręca poziom trudności i oferuje wiele pobocznych zadań także dla innych obozów.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media RSS Kowal Nordmarczyk (view original)
Kowal Nordmarczyk
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Details
Date
Size
1920×1080
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS