OPERACJA "FAUL BLAU" Operacja Fall Blau - walki toczone w czasie II wojny światowej na prawym skrzydle ofensywy niemieckiej w latach 1942-43 przeprowadzonej w celu przełamania impasu z końca 1941 i zdobycia cennych złóż ropy w podkaukaskim Majkopie i w Baku nad Morzem Kaspijskim. Polecenie przygotowania i rozpoczęcia operacji kaukaskiej zostało sformułowane przez Hitlera w dyrektywie nr 41. Niemcy przygotowali akcję dezinformacyjną w celu zapewnienia pełnego zaskoczenia i zmniejszenia strat własnych. W ramach tych działań przygotowano plan uderzenia na Moskwę i zadbano o jego przechwycenie przez ZSRR.

Stawropol 1942
previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
MenOfWarWorld Author
MenOfWarWorld

Lefh 18 będzie w Men of war

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

W pasku widzimy Men of war Assault Squad ale naprawde działa na 2 wersje

Details
Date
Size
366×206
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report