Google wrote: Plot: The player to explore the world made of hexes and other angular plants. throughout the game does not appear in any humanoid form until the end. the main task of the player, so. main quest is to find the so-called magic processor. calak. Travel the world visiting the various places the player to get closer to him on the occasion of meeting calaka both ncp friendly and bots that want to destroy it
The game: at the beginning of the player creates their own little robot chooses the head and torso. all the robots in the game run on a circle so that part is not subject to coustumizacji. The player has the ability to talk and receive quests from other robots. But the sounds do not seem to question the old machines just sounds so characteristic Pipa crackles and clicks and overhead clouds appear with 01 running record of their conversation. Except the main quest, the player can also perform other types go-find-fetch. further in the game world is the time that is shown through the core to the robots. older works are more rusty and move more slowly, however, and this is the time which is also seen in the world's oceans are called paints and oils. so that robots can gain a second youth, the game is clearly visible, some robots are multicolored pociapane different colors. In addition to the same bad bots are also the risks of weather, traversing the desert hexes can erase the circle and in the rain without adequate protection, you can catch something in the form of flu that is rusting. struggle can be presented in a humorous way, for example after buying an add-robot head can be moved to the big laser cannon on the considerably larger. All weapons and accessories which are based on a system of experience or shopping in the store. Once in a while on his way to defeat bosses hero can.


Fabuła: gracz na zwiedza świat stworzony z hexów i innych kanciastych roślin. w całej grze nie pojawia się żadna postać humanoida aż do zakończenia. głównym zadaniem gracza, tzw. main questem jest odnalezienie magicznego procesora tzw. calak. Przemierzając świat gracz zwiedza różne miejsca które przybliżają go do zdobycia calaka przy okazji spotykając zarówno przyjazne ncp jak i boty które chcą go zniszczyć
Mechanika gry: na początku gracz tworzy własnego małego robota wybiera głowę i tułów. wszystkie roboty w grze poruszają się na kółku więc ta część nie podlega coustumizacji. Gracz ma możliwość rozmowy i przyjmowania questów od innych robotów. jednak dźwięki jakie wydają roboty to nie mowa a jedynie dźwięki starych maszyn a więc charakterystyczne pipy trzaski i stuknięcia a nad głowami pojawiają się chmurki z 01 systemem zapisu ich rozmowy. Gracz prócz main questu może wypełniać również inne typu idz-znajdz-przynieś. dodatkowo w świecie gry istnieje czas który jest pokazany poprzez rdze na robotach. starsze roboty są bardziej zardzewiałe i poruszają się wolniej jednak i na to jest czas co również widać, w świecie istnieją tzw oceany farby i olejów. dzięki którym roboty mogą zyskać drugą młodość, w grze wyraźnie to widać niektóre roboty są wielokolorowe pociapane różnymi farbami. Dodatkowo oprócz samych złych botów istnieją również zagrożenia atmosferyczne, przemierzając hexową pustynie kółko może się zatrzeć a podczas deszczu bez odpowiedniego zabezpieczenia można złapać coś w postaci grypy czyli rdzewienia. walka może być przedstawiona w humorystyczny sposób np. po wcześniejszym zakupie odpowiedniego dodatku z głowy robota możne wysuwać się wielkie działo laserowe znacznie od niego większe. Wszystkie bronie jaki i dodatki opierają się na systemie doświadczenia lub zakupach w sklepie. Co jakiś czas na swojej drodze bohater może pokonywać bosów.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Role Playing

Experience all the sights and sounds of fabulous New Vegas, brought to you by Vault-Tec, America's First Choice in Post Nuclear Simulation. Explore the...

Planet Centauri

Planet Centauri

Role Playing

Planet Centauri is a 2D Sandbox/plateformer/Gestion with unique monster, capture pets, custom spells creation, dynamic fight, robot creation, fishing...

Fallout 2

Fallout 2

Role Playing

Your tribe has survived over ten years of drought but now their reserves are at an end. The village elders have selected you to wear the sacred Vault-suit...

Mass Effect 2

Mass Effect 2

Role Playing

Two years after Commander Shepard repelled invading Reapers bent on the destruction of organic life, a mysterious new enemy has emerged. On the fringes...

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic

Role Playing

Engage in this saga set in the Golden Age of the Republic - over 4,000 years before the first Star Wars film, when both Jedi and Sith number in the thousands...

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII

Role Playing

Final Fantasy VII is a console role-playing game developed and published by Square (now Square Enix), and the seventh installment in the Final Fantasy...