Post feature RSS V2 Features - Özellikler

'Ottoman Scenario V2' is a modification for 'Mount&Blade; Warband'. We have added to the Ottoman Empire, Kingdom of Serbia, Hungarian State, Moldavia, Kingdom of Lithuania, Empire of Trebizond, Despotate of the Morea, Kingdom of Cyprus, Karamanid dynasty, Ramadanid dynasty, the appropriate cultural, military and the rank system contains.

Posted by on

- Added to the Ottoman Empire, Kingdom of Serbia, Hungarian State, Moldavia, Kingdom of Lithuania, Empire of Trebizond, Despotate of the Morea, Kingdom of Cyprus, Karamanid dynasty, Ramadanid dynasty, the appropriate cultural, military and the rank system contains.
- New Missions(30-35)
- Two diffrent scenario and four professional group.
- Become Derbentçi,Raider,Janissary,Sailor.
- Your own house.
- Nomadic System
- Moving ships
- Janissary Corps, Akıncı Village, Harbours and new scenes.
- Sea wars and State ships
- New Troops
- Tavern Animation
- Race and Relation System
- Every race has its own system
- Bridge Wars
- New Map Icons
- New İtems
- Wfas İtems
- New cities
- New castles
- New states
- Political Map
- New banners.
- Realistic sounds.
- Graphics were developed.
- Skins renewed.
- The date of the Ottoman Empire, the names of people and the rulers of the state set.
- As the heir to the throne of the Ottoman Sofu Bayazid (Bayezid II) was added.
- Ottoman music has been added.
- Date has been changed to 1460.
- Increased the size of the battlefield.
- Contains the properties of Freelancer.
- Contains the properties of Diplomacy.
- New Castle and cities.
- New animation.
- New arenas.
- Muslim mosques in the city and the villages have been added.
- More than a hundred new item was added to the game.
- Recruit volunteers who belong to factions.
- In addition, some codes in game added;
throwing ax, javelin, such as the number of items increased, dealt with after the war as a prisoner be able to spend 100% of the lord, if in our city, "Tower Prison" have been built in the escape probability of 0%, there will not decrease morale of the team, cattle will follow you, the arena was slightly increased prices comrades who will accompany you on the streets, war tactics to create.. codes as small as.
...

- Devlet-i Aliyye-yi Osmâniyye, Sırp Krallığı, Macar Devleti, Boğdan Prensliği, Litvanya Krallığı, Trabzon Rum İmparatorluğu, Mora Despotluğu, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğlu Beyliği ve Ramazanoğlu Beyliği eklendi, Eklenen devletlere uygun kültür, ordu ve rütbe sistemi içeriyor.
- Yeni Görevler(30-35)
- 2 Farklı Senaryo ve 4 meslek grubu.
- Derbentçi,Akıncı,Yeniçeri,Denizci Olma.
- Kendimize ait ev.
- Göçebe Sistemi(Yapım Aşamasında)
- Hareketli Gemiler(Yapım Aşamasında)
- Yeniçeri Ocağı, Akıncı Köyü, Limanlar ve Yeni Sahneler Eklendi.
- Deniz Savaşları ve Her Devletin Kendine Ait Gemileri
- Yeni Trooplar
- Taverna Animasyonu
- Irk ve Din Sistemi
- Irkların Kendilerine Ait Özel Bonusları (Türklerin +10 Atlı Okçuluk İle Başlaması Gibi)
- Köprü Savaşları
- Yeni Map Iconlar
- Yeni İtemler
- Wfas İtemleri
- Yeni Şehirler
- Yeni Kaleler
- Yeni Devletler
- Köylerin,Lordların İsimleri Düzenlendi
- Siyasi Harita
- Yeni sancaklar.
- Gerçekçi sesler.
- Grafikler geliştirildi.
- Kaplamalar yenilendi.
- Devlet-i Aliyye-yi Osmâniyye de tarihten kişiler ve devlet hükümdarları.
- Osmanlı taht varisi olarak Sofu Bayezid (II. Bayezid) eklendi.
- Osmanlı müzikleri eklendi.
- Tarih 1460 olarak değiştirildi.
- Muharebe büyüklüğü arttırıldı.
- Kısayol erişim menüsü eklendi.
- Freelancer özelliklerini içeriyor.
- Diplomasi özelliklerini içeriyor.
- Yeni kale ve şehirler.
- Yeni animasyon.
- Yeni arenalar.
- Müslüman şehir ve köylerine camiler eklendi.
- Bölgenin o anki sahibine göre ordu.
- Oyuna yüzlerce yeni item eklendi.
- Oyun içerisine ek olarak bazı kodlamalar eklendi;
ok, fırlatma baltası, cirit gibi itemlerin sayısı arttırıldı, savaştan sonra bayılttığımız lordu 0 olarak esir alabilmek, eğer şehrimizde "Kule Hapishane"si inşa edilmiş ise kaçma ihtimali %0, takımınızda moral düşüklüğü problemi düzeltildi, sığırlar sizi takip edecek, sokaklarda yoldaşlar size eşlik edecek, savaş taktiği oluşturabilme.. gibi küçük kodlamalar
...

Comments
deeaglenest
deeaglenest

We all waiting >>> WHEN ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.