Post feature RSS Onet.gry on Bulb Boy (in Polish)

'Stunningly beautiful 2D graphics, clever puzzles, uncommon climate, surreal locations and grpping plot - thanks to these elements we can be sure that Bulb Boy will become huge success and will be another polish export good.

Posted by on

W Bulb Boyu wcielamy się w chłopca-żarówkę, którego głowa jest jedynym źródłem światła. Nasz bohater odkrywa, że coś złego dzieje się w rodzinnym domu i postanawia to sprawdzić. Przepiękna, dwuwymiarowa grafika, inteligentne zagadki, niezwykły klimat, surrealistyczne lokacje i wciągająca fabuła - dzięki tym elementom możemy być pewni, że Bulb Boy odniesie sukces i stanie się kolejnym polskim hitem eksportowym.

Read all here

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.