Description

Patch wymaga posiadania poprzedniej wersji. Więcej szczegółów w pliku "CzytajTo!.txt".

Preview
[ER] Update 1.4.7 (legacy)
Comments
Guest
Guest

Wspinaczka nie działa, zamiast się wspinać to tylko skacze do góry. Tylko gdzieniegdzie się wspina.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Kruncher
Kruncher

Siema, sa jakiesplany na wersje 1.4.8?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.