Description

Vynikající mód Amnesie kompletně přeložený do češtiny. Překlad textů: Swankest CZ, překlad zvukových souborů: Sabatu, modifikace hry: Sabatu, jazyková korekce české verze: Swankest CZ

Preview
The String - Czech Version
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Video návod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.