Description

Make a wish :) 20 changes :) PL: Nowe atrybuty w przedmiotach (jak np dodatkowe hp czy obrona przed potworami) Lepsze parametry przedmiotów Większy dmg broni (nieznacznie zwiększony dla zwykłych itemów (robi się ciekawie dopiero od unikalnych ) Lepsze juki(już nie martw się udźwigiem) Pancerze i itemy z większą ilością slotów W broni maksymalnie 6 slotów Dodanie slotów do pancerza i elementów pancerza oraz do kuszy ( od 1 do 3 ) (nowe bonusy) Rebalanced alchemii Lepsze bełty(silniejsze oraz posiadają różne atrybuty)

Preview
NemezisMod 2.1
Comments
ASdragon0 Author
ASdragon0 - - 41 comments

Changes:[PL]
Nowe atrybuty w przedmiotach (jak np dodatkowe hp czy obrona przed potworami)
Lepsze parametry przedmiotów
Większy dmg broni (nieznacznie zwiększony dla zwykłych itemów (robi się ciekawie dopiero od unikalnych )
Lepsze juki(już nie martw się udźwigiem)
Pancerze i itemy z większą ilością slotów
W broni maksymalnie 6 slotów
Dodanie slotów do pancerza i elementów pancerza oraz do kuszy ( od 1 do 3 ) (nowe bonusy)
Rebalanced alchemii
Lepsze bełty(silniejsze oraz posiadają różne atrybuty)
Ulepszony poziom widoczności po użyciu kota
Wystaczy podpalić przeciwnika by go przeważnie zabić (wielu przeciwników się nie da podpalić np trolle) (nie igraj z ogniem)
Ulepszono kusze (silniejsze oraz mają różne atrybuty jak np przebicie pancerza)
Bełty wybuchające mogą spalić kilku przeciwników na raz (gdy ma się szczęście i przeciwnicy się podpalą)
Teleportujące istoty są od teraz dużo bardziej straszne gdyż są dużo bardziej nieprzewydywalni
Regeneracja życia u potworów które się leczą jest dużo lepsza
Kompanii są dużo słabsi i dużo szybciej giną
Znaki mają zmienione efekty po uzyskaniu odpowiednich umiejętności (np quen i yrden zadają dużo większe obrażenia )
Poprawiono wszystkie elementy szkół wiedźmińskich (nowe atrybuty oraz podniesione parametry)
Zwiększono diametralnie trudność zabójczych stworów (z czaszką)
Moc znaków wzrasta razem z osiąganiem poziomu (tak by nasze znaki były potrzebne nawet w końcowych etapach gry oraz dużo znaczyły)

Reply Good karma+1 vote
ASdragon0 Author
ASdragon0 - - 41 comments

Changes:

New attributes in objects (such as extra hp and defense against monsters)
Better parameters of objects
More damage weapons (slightly increased for ordinary of items (it gets interesting only from unique)
Better yucca (no longer worry about endurance)
Armor and items with more slots
Swords slots up to 6 slots
Adding slots for armor and armor parts and crossbow (1 to 3) (new bonuses)
Rebalanced alchemy
Better bolts (stronger and have different attributes)
The improved level of visibility after using cat
Bolt fire to the enemy to kill him mostly (many opponents can not be able to fire such as trolls) (do not make a joke with fire)
Improved crossbows (more powerful and have different attributes, like armor penetration)
Exploding bolts can burn several enemies at once (if you are lucky and opponents to set fire to)
Teleport beings are now much more terrible because they are much more unexepted
Regeneration of life in which to heal monsters is much better
Company are much weaker and much faster killed
Characters have changed effects after obtaining the relevant skills (eg Quen and Yrden inflict a lot more damage)
Fixed all parts of schools Witcher (new attributes and raised parameters)
Dramatically increased the difficulty of deadly creatures (the skull)
Power of characters grows together with the achievement level (so that our characters were needed even in the final stages of the game and much meant)

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.