Description

Moonwalker Beta 1.01 Po instalaci doporuèuji vložit CD Half-Life pro spouštìní hudby k navození atmosféry v epizodì moonwalker. Moonwalker beta 1.01 obsahuje urèité chyby, proto prosím, pøi nalezení jistých chyb o jejich popis a upozornìní. Dìkuji za instalaci epizody Moonwalker a pøeji pøíjemnou, i když krátkou zábavu. jkoten

Preview
Moonwalker 1.02 Beta (czech)
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.