Description

Devil's Manor 2: Edge of Darkness full version game english localisation

Preview
Devil's Manor 2: Edge of Darkness ENG
Comments
Guest
Guest

Do dupy, trzy czy tam 4 plansze i zabijanie samych potworów. A do tego tylko w na koniec tych plansz 4 bosy. Pierszy boss to ten z ogniem - co zieje ogniem. Drugi, to za robota z prądem jest babka podłożona ale też z prądem - zachowuje się jak ten robot z prądem, ale jest zmieniony model (Babka co na końcu gry jest w RTC Wolfenstein). Trzeci boss to ten potwór co przywołuje te duchy. Czwarty z kolei to ten w ostatniej misji w Wolfensteinie ten - Z mieczem chyba Henryk (ENG Heinrich)

Reply Good karma Bad karma0 votes
Slanderous
Slanderous

Wypierdalaj z tymi spoilerami.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.