Description

Bu mod, Hearts of Iron IV oyununda Türkiye'yi güçlü ve dengeli bir "süper güç" konumuna getirir. Ayrıca yakın zamanda diğer ülkeler için de dengelemeler yapılacak. Modun geliştirilme dili Türkçe'dir. Ancak ilerleyen zamanlarda İngilizce(United Kingdom)'da buna eklenebilir.

Preview
BalancedNationsV0.4
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.