Description

+/- zmieniono wielkość plecaka z koncepcji innego moda + wprowadzono sporo korekcji w pliku inventory.txt +/- zmieniono tła plecaka i pomocnika ze względu że są zbyt kolorowe podkłady , nie są zbyt zgrane z innymi elementami , wzięto pod uwagę jaskrawość kolorów - usunięto muzykę aktu 1 na czas modowania moda , muzyka zostania dodana w innym czasie to chyba na tyle sporo koncepcji i pomysłów pochłania masę czasu

Preview
Anti balance 3.3 A patch
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.