Description

Akční hororová modifikace pro Half-Life, vás zavede do ústavu pro duševně choré. Nebude trvat dlouho a hlavní hrdina Joe Robstone zjistí, že se nejedná o tak obyčejné sanatorium, ale o blázinec šíleného doktora. A začíná tvrdý boj o útěk z blázince. Nebo jen noční můry..

Preview
The Blood v2
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.