Description

První epizoda je navržena speciálnì pro deathmatch. Je tedy možnost hrát jí s pøáteli po síti, nebo spustit automatické boty (je možná i kombinace obou). Druhá èást 4. epizody (Mixle Episode) je též navržena pro deathmatch (úrovnì 7 - 11). První èást této epizody a zbývající dvì jsou pro singleplayer, popø. kooperaci. Granáty, nástìnné miny a expander jsou silnìjší než v originální høe! Všechny mapy se bez použití cheatù dají na 3. obtížnost dohrát. Ve zbraòových laboratoøích Sigma komplexu se ne zcela všechny dveøe dají otevøít. Výèet relevantních dveøí je v øídícím stanovišti nad obrazovkou. Toto dílo si neklade za cíl propagovat nacismus (týká se map Achtung Panzer! a A Dark Secret). Vše je testováno a navženo pro originální DOSový engine 3D Realms.

Preview
Mor War v2
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.