Description

Je to mùj první mod do Half-life jenom abyste vìdìli. Je to singlplayerová kampaò. Ještì neni zdaleka hotová!!! Je tam jenom první mise! Až se dostanete do druhý nelamte si hlavu s tim co tam máte dìlat..nic tam dìlat nejde! Na otevøených prostranstvích doporuèuju používat samopal(všude je dost nábojù), a bejt skrèenej. V halách plných beden zase brokovnice.

Preview
Meat, Blood, Gun
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.