Description

Možná jste už hráli mojí první epizodu na Half-Life, kterou jsem kdy udìlal. Jmenovala se Freeman's Return a byl to masakr hodnì vojákù, ve kterém jsem se snažil pøiblížit damage realitì. Tady to nehodlám dìlat a chci udìlat epizodu zamìøenou nejen na masakr vojákù. Toto není moje druhá epizoda, ještì jsem epizod Blue Shit a Scientist's Horror a ještì jedné další, kterou jsem nepojmenoval. První sice dokonèena byla, ale nikdy nespatøila svìtlo svìta. Pøišel jsem o ni a je navždy stracena, stejnì jako další pùlrok mé tvorby. Težce jsem se vzpamatovával, a tak jsem nìco dalšího udìlal až teï.

Preview
Freeman's Return 2 v1.1
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.