Don't mind this loser here.

0 comments by RumasLaut21 on Nov 1st, 2010

JAPAN IS KOOL LIEK COOL LIKE COOL LIKE COOL!!!

Second Playlist

 • OFF THE WALL, MY EDIT
Report abuse Info about me.

5 comments by RumasLaut21 on Oct 14th, 2010

hello! i am bloodsapphire95/bloodsapphire1995/ blood95/sapphire95/bloodsapphiru_A(still unused)/scizor555/crystalraspberry1995/ darksapphire95/bloodstalker95/Datu_Putih/DONG_RAJA (etc,etc)
here is some info about me.

favorite food: pork BLOOD stew, durian, guyabana (guyabano)
favorite line(s): so what?, keeh~, hala!, unsa?, dayun?, ...(spaced out)
favorite anime: princess resurrection, Aa Megami-Sama!, Combat Butler, CCS
Languages(current) Bisaya, English, Tagalog(weak here), some spanish and a tiny bit of waray bisaya
Languages(wanna learn) Bahasa Indonesia/Malaysia (wants to confuse mah classmates), Japanese( YAY!) spanish (completely) Chinese(trading language de la SEA?), Waray Bisaya (again, to confuse people)
Favorite Sites: Facebook, GTAGARAGE, Facebook, Youtube(want moar voca rin)
Favorite VOCAS: Rin/Len (reip feis @ rin kagamine)
FAVORITE AMIGOS- RK,Rizky,Skeybar, CW, JosepH13, Ciel(rico)
Favorite art styles: Anime, Hardstyle Action, Missiles, Doodles, Abstract and Tanks
Favorite Music Genera: Voca, Oldies, MJ Pop
Other: LOVES HINA(giku)..sorry rk!,NAGI, Reiri-sama,Yuko Kinoshita, and... all the os-tans
watches hentai everyday, scours internet for hentai every few days... and refrains from posting perverted pics in fear of ban.
and i touched pantsu...(yeah, not cheap touch but also touch the butt... reach in the hole etc..) many times.
i also keep a good image to people around me (no-one in real life knows i am hentai... same with maxen too right?)
btw, bloodsapphiru_A was my original concept of *bloodsapphire... but replaced it with bloodsapphire1995.. then 95...
i also like twincest and my favorite pairing is LenxRin

final words here:
LAYAS!!!!

Report abuse SPOTLIGHT music playlist

0 comments by RumasLaut21 on Oct 8th, 2010Story of evil start
First

second

Third

Fourth

Fifth

Story of evil end

Report abuse mga mata sa dagat SV

1 comment by RumasLaut21 on Oct 1st, 2010

MGA MATA SA DAGAT

Eugenio A. Viacruzis (1913-1969)

Ug lain katloan ga mutya

Eugenio A. Viacrucis


Dugay nang nagdumut si Simon sa iring. Dili na maisip ang mga tinap-anan ug pinaksiw nga nasunkab niini sa iyang payag. Hagbaya pang naupos iyang pailub apan ang una niyang paagi sa pagpanimalus pagluba sa kinibuhi sa mananap nga sungkaban wala gayud mang-himpos. pakyas.

Sa unang paagi gigamit niya ang sapang. Usa ka gabii niana, gipan-an niya ang mananap ug isda sa abohan samtang siya nanuop inandam ang sapang sa tuo niyang kamot. Pagkarol sa lata nga gisudlan sa paon mihinay si simon pagkamang, pinug-ngan ang gininhawa ug binakyawang daan sa sapang. Walay kisaw nga misabod sa kahilum. Apan sa pagguho sa nawong ni simon sa ganghaan lahus sa abuhan sa dako niyang kahibulong nakamat-ngon ang iring. Nagtalikud pa gani pagpukong ang iring. Mauh pa nganiy paghunat niya sa sapang ang sungkaban nakalayat na sa gawang sa bungbung salirap sa abohan.

Karon nagwangtang na ang kahasol sa naglunggot-lunggot nga balatian. Ania na gayud sa iyang kamot ang iring maayo nang pagkabilanggo sa halwa nga gituyo niya maggama tapos hung-a ang duha ka dagkong kitong nga labtingaw nga igtatagana unta niya kang pare baldo nga misaad pagbaylo niadto ug usa ka tarong kamote . karon dili na gayud makaipsot ang sungkaban sa silot nga tugbang sa gidaghanon sa iyang sala-kamatayon

Usa ka gabii ug usa ka adlaw ang binilanggo sa halwa. Pagdugang sa kaguul sa mananap, magkaon pa gani si simon diha sa tungud sa halwa diin Makita ug mapanimaho sa iring ang kalan-on. Unya pagkatapos niyang kaon, ibutang pa gyud niya ang salin duul sa halwa sa gilay-on nga dili maabut sa iring pagkawhat pagpalaway ang tuyo ni simon. Buot niyang palagutun ang mananap. Apanm wala magtagad ang iring sa kalan-on nagtalikod pa man ngani kini pagpukong. Si simon na hinuhun ang naglagut

Mauh nga niining gabhiuna gihukman na lang gayud niya ang pagpahamtang sa silot sa iring
Mangitngit ang kagab-hiun. Tumang kamingaw ug kadulum mihabul sa tibuok balangay sa Ipil. Dili pa lang dugay mibagting ang kampanarayo sa simbahan sa lungsod sa animas, kanang ikawalung takna sa kagab-hiun. Nanak-op na ang kabalayan kay mauy igimuk nilang bukhad sa banig inig bagting gayud sa animas. Paglusad ni simon sa iyang payag nga nagumbaw sa baybayun gibitbit saw ala niyang kamut ang gaspin nga sinug-an ug bugsay. Ang iyang tuu naggunit sa higut uway sa halwa nga nagbilanggo sa iring.
Sa iyang hawak gitakin ang sundang nga gisulud sa sakob. Sa mapulang lamdag sa gaspin matataw ang nawong ni Simon nga nagmugtuk, ang wait mihugut ang tulo nga kunot ang mibathay sa agtang nga hapit matago sa paldiya sa kalong buli nga dunutun.

Daw dili kaayu hugut ang hunahuna ni simon sa pagsilot sa iring karong gabhiona. Kay madulum uyamut ang kalibutan ug midungung ang langit sa amihan ug silangan. Apan ang kabalaka sa panahon nawagtang sa alimpatakan niining mamamasol nga giharian sa pagpanimalus sa iring sungkaban. Hikalimtan ngani niya paggakot ang tak-op sa iyang payag.

Ang kalinaw sa dagat ug mangitngit ug walay timik nga kagabhion, karon ug unya pagatuwagon lamang sa hinagkot sa bugsay nga mibagnod sa tarik sa baroto. Sa layung unahan nga gidulngan naglugitum ang banwa sa tabok gikan diin mabati ang hanap ug panagsang tinawaganay sa tingkawo.
didto sa dulung sa sakayan, sulud sa halwang kawayan, ang iring banbanon nagpunay ug ngiyaw (nyan...nyan...) karon pa kini mungiyaw ug duru, daw nagbagulbul sa iyang kahimtang. Sa nagkalayo ang barato, nag-anaw usab ug kapintas ang bagulbul sa mananap, ingun sa nakasabut ug dautang tuyu sa nagdala kaniya.

Gialingogngogan si simon sa ngiyaw sa mananap.napikal siya sa agumud nga sumosukul. Sa iyang kalagod gidugkal niya sa bugsay ang halwa aron pagpahilum sa binilanggo. Apan wala muhlilum ang mananap. Misukli nuhun ug ngulub nga ug mabatukun. Nanginit ang dugu sa mamamasul nga pikon ug buot.

"ikawng pinutang animala ka! ... sungkaban kang daku!!~" naminti ang tawo. Gidugkal na usab niya ang halwa. "Tapus kana gyud karung panuwaya ka. Padiwalwalun kuh ang dila mo karun!" ang silut nga ipahamantang ni simon mauh ang pagbatu-batu sa iring sa dagat . didto sa labing halawum dapit, sa kantil, iya kining batu-batuhan.

Misikma ug mingluob ang bilanggo. Ang mga mata misiga, midilaab ingun sa duha ka bungon sa kalayo.

"Uy Tonto!" gitumong na gayud paghandos ang iring sa bugsay "musukul kapa gayung iringa ka ha!!~" misagunto ang tingug sa iring nga maayung pagkaigu ang gusuk sa bugsay. Misulbung ang tul-id ug tiliis nga tingug. Dili kadto tiyabaw sa katalaw ug kahadluk. Singgit kadto sa pakig-away, hagit sa pakigsambunut bisan diin kutub.

Miukub ang mananap sa bugsay. Mikagud ang mga ngipun sa kahuy. Didto iyang gihurut pagdapat ang tanan niyang kapungut niadtung tawung magdamalon.

Nangusmu si simon. Nag-utbu-utbu ang dughan. Mibukal ang dugu sa panimalus. Wala na lang siya mupadayun pagbugsay paingun sa kantil. Naupus na iyang pailub sa mananap nga mibatuk inay inay unta unta magpakiluuy kaniya.

Mitindog siya sa luwang ug giandam nga batu-batu nga didtu sa ulin. Gihigtan niya kini sa usa ka nawi nga uway. Giayu gayud niya paghigut.
Unya iya kining gituntun, pagsulay sa kahunit sa iyang gihigtan. Hunit. Gibati niya ang kabug-at sa batu-batu nga labi pang mabug-at kay sapunda sa iyang baroto.

Ang mabagang dag-um nga ganina nagbitay sa amihan ug silangan tulin nga mikamang paingun sa kasadpan ug habagatang langit. Wala makaalinggat ang tawo sa makalitong pagbalhin sa dautang panahon. Diha na siya makamatikud sa pagdahunog sa dawogdog didto sa habagatan. Paghangad pa niya wala nay suok sa langit nga wala salimbongi sa mahitum nga panganod. Midali-dali ang tawo aron pagtaod sa batu-bato sa halwa. Mikiat lamang ang iyang linihukan. Nagadali siya sa pagsilut. Sa labihang pagdali nadaki-as ang walang tiil nga mitungtung sa tarik. Nasukamud siya. Nadugmu unta iyang nawung kun wala pa makahawid ang tuu niyang kamut sa tak-op sa halwa.
Milsuliyaw ang iring nga mihimbat sa mga tudlu nga nasulud sa kal-ang sa tak-op.
"ayaaay!!" nakasinggit ang tawo sa kalisang. Nakalit niya pagbunlut ang kamut nga giukuban sa mananap. Sa kakusug sa iyang pagbunlut, nadala pagbugkas ang tak-op sa halwa.

Mikilab ang iring nga milayat sa halwa ug mitislaub sa dagat. Nahingangha si simon. Bahala ang panagway nga hikalitan sa kaigmat sa mananap.

Misiwsiw ang dugu sa kamut nga gipaak. Midaghong si simon sa kasakit. Malala ug mahapdus ang samad. Misanting ang kaul-ul sa kaunuran. Gisawsaw niya sa kamut ang nadugung kamut. Misamut pag-ulyap ang kahapus.iyang gitamusan ang mga samad.
"YAWA!!!" namalikas siya. "Panuwayng daku, hisakpan kuh lang ikaw gihapun!~ sa dagat dili ikaw makatago." Nag-abut iyang gininhawa. Misamut pagbugkal iyang dugu. Migimuk ang iyang apapangig.

Migunit siya sa bugsay ug mitindug. Nadiin-diin iyang tinan-awan. Gisuling ang katig, ang kilid sa sakayan. Walay iring siyang nakita. Ang kasingkasing nga nagdumut wala manumbaling sa kamut nga nagkadugu. Gipatadlas ang iyang mga mata ngadtu pa gayud sa naglugitum nga dagat sa unahan. Mibugsay siyag hinay-hinay. Taudtaud muhunung. Nag-aliwarus amg balatian sa panimalus
Mibulig ang dalunggan sa pagpangita. Naminaw sa kisaw sa dagat. Naniguru ang dalunggan pagpaminawa.

Usa nga hanap nga ngiyaw mikulikut sa dalunggan. Didto ipunting ang mga mata sa habagatang dagat diin magagikan ang ngiyaw. Iyang kakita apan hanap ang amag sa dagat nga nagsailit.

Gipakusgan niya ug bugsay. Karun ug unya, magpalong-palong ang nagsagilit nga amag. Nagagulung ang lanat sa naglugitum banwa sa tabuk.

Mikilat kausa. "Salamat! Kilat! Dugangi pa gayud!" nanganti ang nagdu-mut sa dautang banwag. Mihugut ang mga kamut sa pagkab sa bugsay. Naninguha siyag hiapsan ang mananap, kalungguan ang liug sa sundang. Samtang dili pa makabut sa nagtikaduul nga banwa.

Niining tungura, mida-guok ang uwan. Gikan sa amihan nagpungasi ang daku ug mabagang lusuk sa ulan. Karon milagubu na gayud ang dakung bunuk sa baroto.

"Ay, Santilmo!... wala mo aku gayud tabangi!" nanakla siya. Nanaguto, namlikas. Nahanaw ang amag sa iring. Mitabun sama sa gabon ang daghang mga amag sa talisik sa uwan. Mitabun sa mananap nga naglanguy painun sa banwa, paingun sa kagawasan.

"Por Dios, unsa pay akung mahimu! Unsa pay akung mahimu. Nakaikyas na gayud ang yawa!" nahaurung ang tawo sa bugsay. Gipuspus niya ang bugsay sa baroto. Nabali ang bugsay. Nabulag ang pala. Mitidlum ang dagat.

Midugu usab iyang kamut, natandug sa iyang pagpuspus. Karun gibati na niya ang katugnaw sa uwan nga mituhup sa sinina niyang ugpak. Nayutyut ang kalung buli. Naminghuy siya. Misamut pagniub ang kalibutan nga napalong sa gaspin.

Mihunat siya pag-bugsay pagpauli nabakikaw ang iyang paghunat nga pul-an na lamang ang iyang gihupitan. Gilabug niya ang pul-an. Naluuy siya sa iyang kaugalingun. Kahilakun siya sa kangitngit. Karun pa batia nita ang kahuyang. Karun pa gyud. Usa lang ka iring and mibuntug kaniya.

"Ginuo" gibiyaan mu aku. Wa mu gayud tabangi." Karun miampu na siya sa makagagahum. Sa gibati niyang kahuyang, sa kapakyas nga midangat kaniya, misangpit na karun siya sa panabang sa Ginuo.ang panag-sang kilat mitultul sa baroto nga miaginud sa pagpauli samtang ang duha ka kamut mauy nangahimung bugsay.

:Peer Tribute to the Author:
Eugenio A. Viacrucis is the only one, perhaps, among our vernacular writers who can write with sensetivity and insight like our writers in english. -GODOFREDO M. ROPEROS.
President, University of the Phillipines Writers' Club. (1955)
Kinihanlang walay malimut sa lintunganay niining tanan: kang anhing Eugenio A Viacrucis-magsusuwat, garbo sa mga Bisaya, ug bayani sa mga pilipino
-ADELINO B. SITOY
Labawang Pamunu (1985)
Labas sa Dagang Bisaya (LUDABI)
Report abuse Music Playlist

0 comments by RumasLaut21 on Sep 8th, 2010

track 1(upuan/GLOC-9)

track 2(dayang dayang/??)

track 3(thriller/michael jackson)

track 4(gitik-gitik medley/yoyoy vilame)

track 5(haunted/evanescence)

track 6(butete/dj oye)

track 7(help yourself/tom jones)

track 8(yun ka/willie revillame)

track 9 (jai ho/original)

track 10(kabet/gagong rapper)

track 11(anak/freddie aguilar)

Track 12-13 Drop it low girl (2 tracks)

2 (rather, this is the one for the ALC cheerdance... and my schoolmates know how to dance hot! i went hard from just watching!)

Track 14 PATRICK SPARTA REMIX

Track 15(liar evil/aggressive audio)

Track 16 (ang tiguwang)

Track 17 (bisan pa/bisrock)

Track 18 (balita/asin-original)

track 19 (balita/gloc9-modernized)

ENJOY!!!!!
more to come if possible...

oh, and vampires suck trailer

Report abuse Bloodsapphire Funzone

0 comments by RumasLaut21 on Jul 8th, 2010

Pickup1

Pickup2

Pickup 3

3 vids per update, i will post the links of previous pickups

Joke Corner
Q: Why did the Clown go to the doctor?
A: He Was Feelin' a little funny
___
Q: why is 6 afraid of 7?
A: because 789

old pickups
1. Youtube.com - beatles_come_together
2. Youtube.com - michael_jackson_off_the_wall
3. Youtube.com -MJ_come_together
4. Youtube.com -beatles_yellow_submarine
5. Youtube.com -beatles_maxwell's_silver_hammer
6. Youtube.com - j5_blame_it_on_the_boogie
7. Youtube.com - life_of_the_party_J5
8. Youtube.com - mare_black_eye_peace
9. Youtube.com - bisan pa bisrock

user info: BS95
rank: prince of hentai @ moddb.com
name: justin rey m. sanchez
favorite food: pork blood stew and beef blood stew, and... i don't know, pizza does not come near...
hated food: FISHES!!! I HATEZ EM!
accent: neutral, bisaya(cebuano_,besaya(palompon), british
languages learned: malay 0.01%(well, i research) bisaya 40% besaya 50% english 45% tagalog 15% other ??
pref. time: night (slightly nocturnal -_-), very cloudy days, rain
hated locations: lake, river, sea (scared of creepy-crawlies)
gender: male
Musical Pref, 60's-80's
loved locations, my closet, my bed, my COMPUTER!!!
animals,
hate: dogs! dogs! dogs! stingrays! stingrays!
like: bats, cats, fishes(pets)
fears: stingray spine (-_-)
age: 14
crush: (secret! i will not tell yah!)
birthday: nov 23 1995
pref drink: pork blood stew, beef blood stew, tea, coffee, chocolatl with sugar
favorite colors: red, black and ghostly white-blue
other info, critic, hot-headed (yet, i manage to hold it,)
i also sing in school, michael jackson's beatles, bee-gees, and elvis's tracks
and i also sing nicely, unlike others who sing randomly, i sing from the heart
also, if you see me with my older cousin, you might think i am albino, but me is not,
i was born whitish, then got darker, when i reached thirteen, i became whiter, littler by little, (i know, misspell) so now, i am a very light rosy white with a touch of brown and yellow,
if you saw michael jackson's blood on the dance floor Music Video, a little darker than that, but not much, but again, not albino, since i don't have red eyes common to albinos

pervert, online dat is (oh, and offline too)
oh! and i am tired of my classmates calling me justin bieber because of my name and my love of music

oh, and i agree with my teachers, who hates mj is an idiot!
*my older cousin *kuya -(older male in family that is either a brother or a cousin) is one who hates mj.
and i agree with them too that 2000-present music is mostly perverted and no good and degrade the beautiful face of music (hey! i am pervert but i don't like perverted music)

first i think.
♣_♣ -hmmmm!!!!
┼_┼ -eyeshine
ß _ß -looking at boobies
Σ _Σ -0_0 so hard that eyes fell off
↨_↨ -anime eyes
ε_ε -squint, sleepy
δ_δ -ho?
∞_∞ -needs glasses
∩_∩ -^^
↑_↑ -anime eyes
↔_↔ -_-
τ_τ -cry!
§_§ -moneyface dollar
◙ _◙ -3d glasses
☻ _☻ -4d glasses
├ _├ -whatta?
¥ _¥ -moneyface yen

my school: what is bawal and what is needed
bawal:
electronic gadgets (cellphones, radios etc, watches allowed)
hurting others
insulting others
speaking besaya, lest your grade be deducted
pranking
Needed:
complete uniform
a smile on your face
get to school by 7:30
complete supplies
either baon or lunch money, or both
be kind, and correct the teacher when she/he is wrong

recent event,

SCHOOL MADNESS

my classmates, ت
are having fun, we really luled a lot...
there's this classmate of mine named sean wood who is half brit, but does not know the british accent
when teacher jen or was it teacher len? *imma confused between the two of them said: who here is pinoy???
we all raised our hands and sean said... aku tunga pinoy! then teacher said, uuh, usa kay wood, ang usa kay ply *get it? ply-wood
0_0
there were more funnnnny moments in class but i cannot remember them all... ت
but if i remember during the HELE class...
*teacher jen: ok, i-butang ang nakasuwat sa imong papel sa blackboard, kung taga-bisaya na nga grupong etniko, i butang sa bisaya...
...
ok, ... malaynon... cebuano...tagalog... ita... miami florida...UFO.... uy! kensay nag butang ani-anhi?

(translated:)
teacher jen: ok, put the writing on your paper on the correct ethnic grouping, if it's visayan, put it in visayas
....
ok. malaynon..cebuano...tagalog...ita... miami florida... ufo... HOY!!! who put these here?

Report abuse Paungpunganon bisaya

0 comments by RumasLaut21 on Jul 7th, 2010

Diffrence over Cebuano
why am i making this blog? because of boredom
ENG-CEB-Palomponganon
person/human-tawo-taw
white-puti-putih
black-itom-itum
tree-kahoy-kahuy
fire-kayo-kayu
dog-iru-eruh
fish-isda-esda
eye-mata-mata
blind-buta-butah
beast-hayop-hayup
pain-sakit-saket/sakit (dual spelling/pronounciation use any of the two)
crocodile-buaya/buwaya?-buaya
pe**s-olok-uluk
va***a-bilat-belat
wet-basa-basa (short a)
read-basa-basa (long a)
cow-baka-baka (in palomponganon baka can also be used for "fool" because well... a person like a cow would look like a fool!)
one-usà -usah (sometimes with h sometimes no)
two-duhà -duha
three-tulò -tulu
four-upàt-upat
five-limà -lima
six-unòm-unum
seven-pitò -pitu
eight-walò -walu
nine-siyàm -syam
ten-napú'ô -nampu
area of ocean far away from shore-laod?-lawd
that-kana-kana
may/can-puwede-puyde
bad-sama-samah (short a, long a would mean to go with in tagalog)
sleep-tulog-tuug
you(subject is a group or team)-kamo-kamu
you(subject is individual)-ikaw-ekaw
even(even though-bisa-bisa/besa
me-ako-aku
mention-bangget?-bangget/banget
??-lagi-lagi/lageh -can't describe but i can use it like (namatay lagi)
sky/heaven-langit-langit/langet
s*x/f**k-kayat-kayat
dead-patay-patay
poo-tae-taeh
speak-istorya-estorya
happy-lipay-lepay
crosseyed-libat-lebat
blunder?-sablay-sablay
crazyness-binuangan-binuangan/benuangan
watch-bantay-bantay
hang-bitay-betay/bitay
young female/female-inday-inday/enday
young male/male-indoy-indoy-endoy

Report abuse The History of Palompon, my Home town

2 comments by RumasLaut21 on Jul 2nd, 2010

Along the strip of fertile coast, our forefathers founded this community which assumed the role of cabeceria of all the municipalities in the northwestern side of Leyte. The pueblo was originally named Hinablayan. There were yet no streets in those days, only trails and mountain paths, big trees and wild games. Fish, sea shells and other marine products abounded. People fished along the shore with arrows tied to vines. They just threw them to schools of fish along the coast and pulled them with fish already hooked. That was life in the early days of our town.

However, such a settlement so well-endowed by nature attracted not only hardworking migrants but also fierce Moro raiders from the south. Legends tells that local defenders use to hang on tree branches the dead bodies of the Moros, so that the place come to be known as Hinablayan.

The legend continues that when the Spaniards came they saw floating at the bay a cluster (pong pong) of mangrove propagules locally known as "Tungki" they have decided to change the name of Hinablayan to Paungpung which gradually evolved into what is now Palompon, after that beautiful cluster of mangrove propagules to erase the bloody memory of the Moro raiders. It is said that cluster later got stuck to the shoal until they grew up as trees, forming an islet which is Tabuk island today.

In 1737, Jesuit missionaries arrived and built the first chapel which was later burned during a Moro raid. It was rebuilt and as a refuge from attack the chapel was enclosed with piled stones, with a "cota" along the frontage. When the people saw Moro vintas coming, the big church bell would ring the alarm and people rushed inside the church, fighting back with bows and arrows and spears.

It is the place where the fiercest battle among the early settlers and Moro raiders happened sometime in 17th and 18th century, or even earlier. Our forefathers stood defiantly and fought those Muslim pirates during that decisive encounter. Many among the local warriors perished, and some women are held captive one of them is a young woman named Tomasa, daughter of a local warrior and leader.

At the time Palompon was under the parish of Hilongos. The parish priest visited the place occasionally for marriage, baptism and masses.

The Jesuit, later succeeded by the Agustinians, built the present church with 300 natives. It was a forced labor without pay. If one or some of the laborers were unable to work, they were substituted by others just to maintain the quota every day for the next thirty years. The structure soon became a great landmark towering over the settlement of Palompon, reputed to be the oldest church in Leyte. On November 12, 1784 Palompon obtained its parochial independence from Hilongos.

The town of Palompon is one of the oldest coastal settlement in Northwestern Leyte. It existed for more than four centuries already. Folklore says that it was Hinablayan before because of its gory objects found along the coast. The dead bodies of the enemies (Moros) that are hanged at the branches of the tree. However, these remained an oral tradition up to now.

The name Hinablayan evolved to Palompong, and then to Palumpun (spelling of Palompon sometime in 1700 or 1800). It is indisputably a very old town. Ormoc was part of Palompon parish from 1784 until 1851, when finally it was declared as an independent parish. Villaba and Matag-ob are both part of the territorial jurisdiction of this town before it obtain its municipio (pueblo) status.

But there are no available records in our town about our very interesting history. In 1990, then Mayor Viacrucis together with historian, Arcadio “Carding” Molon Jr, and Antonio E. Reposar came up with a book that established some facts about the significant past of Palompon. It was an attempt to give a clear picture of the things that happened to this town. It has complete names of town leaders (mayors and capitan municipal) from 1852 until present , municipal mayors, parish priests from 1784 until present, names of beauty queens and damas from 1914.

It was a good and laudable accomplishments, but there are still many things that are unknown to many Palomponganons.

The history of the people's struggle should be verified so that the younger generations of Palomponganons and Leytenos will know how their forefathers generously shed their blood for the noble cause.

Sadly, little is known on what must have been to be a very fascinating story. The place has some artifacts and relics that came from the past. One of these, is the century-old cannon, believed to be used by the natives during the violent Moro raids in 17TH and 18TH centuries. But there are no established facts that can claim that the said cannon was used by the early Palomponganons during those encounters, or where did it came from. Another, is the wooden image of the patron saint, St. Francis Xavier, place in a glass and wooden urn, which was brought by the Jesuits missionaries in mid-17TH century.

Lately, the book of Manuel Artigas de Cuerva “Resena de la Historia de la Provincia de Leyte” has a fascinating revelation. That the cannon found in our plaza was used by the early Palomponganons during Moro raids and that they have sustained in a nine-day battle that took place sometime in late 17TH century, that the people rushed to the stone church (newly completed at that time) and took refuge for more than a week, that the Moros suffered losses in that encounter. It was the only recorded victory among the natives in all the raids that happened Leyte perpetrated by these bandits.

Some other towns, however, was devastated by the onslaught of these violent raids, like Ogmuk in December 3, 1634 (now Ormoc) whose priest, Fr. Juan del Carpio was brutally killed by the raiders by the use of kampilan, with more than 300 natives perished because the bandits slaughtered them mercilessly, and other towns suffered losses also when these Muslim bandits plundered whatever riches they could take from these places, and took its natives captive. In Ogmuk, the early settlers in the coastal villages (now the present site of Linao, Alegria, Punta and Naungan) find its way to live in the hinterland, the reason why the settlement of Palungpung (now Palompon) flourished and expanded earlier than that of Ogmuk.

Bisaya
The term Visayans refer to several ethnolinguistic groups in the Philippines. The largest of these are the speakers of language">Cebuano, Hiligaynon and Waray-Waray. They live in the region of the Visayas and some parts of Mindanao. Some have migration">migrated to other parts of the Philippines, including Luzon. Permanent migrants to the Visayas region are also referred to as Visayans.
The early people on the Visayas region were Austronesians and Negritos who migrated steadily to the islands since about 30,000 years ago. These early settlers were Animist tribal groups. In the 12th century, settlers from the collapsing empire of the Sri-Vijayan, Majapahit and Brunei,[6][7] settled in the Visayan islands. By the 14th century, Arab traders and their followers venturing into the Malay Archipelago, converted some of these tribal groups into Muslims. These tribes practised a mixture of Islam and Animism beliefs. There is also some evidence of trade between other Asian people in the area as early as the 9th century.

The Visayans first encountered Western Civilization when Portuguese explorer Magellan">Ferdinand Magellan reached the island of Cebu on March 16, 1521. The Visayas eventually became part of the Empire">Spanish colony of the Philippines and from then onwards, the history of the Visayans is intertwined with the history the Philippines. With the four centuries of contact with Spain, Mexico and the States">United States, a common lowland Christian Filipino culture emerged (other Filipino cultures include that of the Muslim Filipinos). The Visayans share this culture with the people">Ilocanos, Kapampangans, people">Tagalogs and people">Bicolanos. These ethnolinguistic groups form the majority of the Filipino population and have embraced Democracy, Christianity, the alphabet">Latin alphabet, western ways of dressing and education, and English as a secondary language. Many Visayans also spoke Spanish during the Spanish period.

The 16th century marks the beginning of the Christianization of the Visayan people, with the baptism of Rajah Humabon and about 800 native Cebuanos. The Christianization of the Visayans and Filipinos in general, is commemorated by the Sinulog festival and the feast of the Santo Niño (Holy Child), the brown-skinned depiction of the Child Jesus given by Magellan to Rajah Humabon’s wife, Hara Amihan (baptized as Queen Juana). By the 17th century, Visayans already took part in religious missions. In 1672, Calungsod">Pedro Calungsod, a teenage indigenous Visayan catechist and Diego Luis de San Vitores, a Spanish friar, were both martyred in Guam during their mission to preach Christianity to the Chamorro people.

Some prominent leaders of the Philippine Revolution in the late 19th century were Visayans. Among leaders of the Propaganda movement was Graciano López Jaena, the Ilonggo who established La Solidaridad (The Solidarity). Pantaleon Villegas (better known as León Kilat) led the Cebuano revolution in the battle of Tres de Abril (3rd of April). One of Leon Kilat’s successors, Maxilom">Arcadio Maxilom, is a prominent general in the Philippine-American War.[8]

There have been three Philippine Presidents from the Visayan region: the Cebuano Osmeña">Sergio Osmeña, the Ilonggo Manuel Roxas and the Boholano P. García" class="mw-redirect">Carlos P. García.

Throughout the centuries, Spaniards, Chinese and other groups have settled in Visayan cities like Bacolod, Cebu, Dumaguete, Tagbilaran, Iloilo, Ormoc and Mindanao cities like Cagayan de Oro and Davao. Many of them have intermarried with Visayans and their descendants have taken on Visayan as their primary language. Many high-land Negritos have also been assimilated into mainstream Visayan society.

Visayans have likewise migrated to other parts of the Philippines and abroad. A large part of Mindanao is populated by Visayans. In Manila, many are of Visayan descent. The Visayans have also followed the pattern of migration of Filipino">Filipinos abroad and some have migrated to other parts of the world starting from the Spanish and American period and after World War II. Most are migrants or working as overseas contract workers.

Language
Main article: languages">Visayan languages Kabisay-an refers both to the Visayan people collectively and the lands occupied by them. The English translation, Visayas, is used only to refer to the latter. From a geopolitical standpoint, the Philippine region of the Visayas comprises the following islands: Panay, Romblon, Guimaras, Negros, (island)">Cebu, Bohol, Siquijor, Leyte, Biliran and Samar.

Visayans refer to their respective languages as Binisaya or Bisaya. The table below lists the Philippine languages classified as Visayan by the Summer Institute of Linguistics. Although all of them belong to the same language family of Visayan, not all speakers identify themselves as Visayan. The Tausug ethnic group, for instance, only use Bisaya to refer to Christian Visayans.

Cebuano- (my language, bisaya palompunanon is a variant, and there are differences)
i don't know about other bisaya languages tho, like Bahasa Suluk or tausug, which is bisaya of a different kind, tausug is also present in malaysia and indonesia

Cebuano is an Austronesian language spoken in the Philippines by about 20,000,000 people. It is the most widely spoken member of the languages">Visayan languages. It has the largest native speaking population of the Philippine Islands despite not being taught formally in school. Cebuano is given the ISO 639-2 three letter code ceb, but has no ISO 639-1 two-letter code.

Cebuano is spoken in Cebu, Bohol, Oriental">Negros Oriental, western parts of Leyte, some parts of Samar, Occidental">Negros Occidental, Biliran islands, southern region of Masbate island and Mindanao. Some dialects of Cebuano have different names to the language. Ethnic groups from Bohol may refer to Cebuano as language" class="mw-redirect">Bol-anon while Cebuano speakers in Leyte identify their dialect as Kana. Speakers in Mindanao and Luzon refer to the language simply as Bisaya.

Stress accent is phonemic, so that dápit means "to invite", while dapít means "near" or "nearby place". Consonants [d] and [ɾ] were once allophones, but cannot interchange, like kabungturan (uplands) [from bungtód, mountain] is correct but not *kabungtudan and tagadihá (from there) [from dihá, there] is correct but not *tagarihá.

also...i am curious why the cebuano maria makilig is more famous than the hanablayanon (or palomponganon) maria anabi?

There are three negation words: dili, wala and ayaw.

Dili negates adjectives, nouns and incepting verbs.

Dili ko mo trabajo ugma.
"I will not work tomorrow."

Mano roy mi.
"Were are going out."

Wala negates existentials and incepted verbs.

Init ka'ayo.
"Its hot."

Wala ko mo trabajo tibuok adlaw. "I did not work the whole day."

Ayaw is used in expressing negative commands.

Ayaw og hilak.
"Don't cry."

Ayaw mo pagdagan'dagan dinhi.
"Don't run here."

[edit] Words

 • Unsa? What?
 • Asa? Where? (for a place or person - present, future)
 • Diin?, Dis'a? Where? (past)
 • Hain?, Saa? Where? (for an object- present)
 • Kinsa? Who?
 • Ngano? Why?
 • Kangkinsa? To whom?
 • Giunsa? How?
 • Kanus'a? When? (past)
 • Anus'a? When? (future)
 • Pila ka buok?, Pila? How many?
 • Tagpila? How much?
 • Diay ba? Really?
 • The use of asa and hain

Asa and hain—both mean where—have distinct uses in formal Cebuano usage.

Asa - is used when asking about a place.

  • Asa ka padulong? - Where are you going?
  • Asa ta molarga? - Where are we traveling to?

Hain is used when asking about a person or thing.

  • Hain na ang gunting? - Where is the pair of scissor?
  • Hain na ang papel? - Where is the paper?
Report abuse Why you wanna trip on me?

0 comments by RumasLaut21 on Jun 18th, 2010


this is what i wanna say to people who trip on me for no reason...

jermaine jackson/tell me i'm not dreamin'

lyrics
Moonlight took me by surprise
'light coming from your eyes
Are you with me
Am I here with you
Are we in paradise
Tell me I'm not dreamin'

I know I've been here before
You go, then you come back for more
It's a mystery how you disappear
Like a shadow in the night
Tell me I'm not dreamin'

Chorus:
Are you too good to be true
Tell me I'm not dreamin'
Are you too good to be true
Tell me I'm not dreamin'

Midnight images of you
You slipped, slipped into my room
Could be magic, could be fantasy
Could it be that we're in love
Tell me I'm not dreamin'

Your voice whispers in the dark
You talk, talking to my heart
Are you with me
Am I here with you
Are we in paradise
Tell me I'm not dreamin'

When the morning comes
Wake me with your love
Let me know that I'm not dreamin'
Tell me this is real
Show me how you feel
Say it's what we both believe in

-love it so much that i sing it all the time,
for some reason my classmates are impressed
when i sing this.. maybe because i don't just say the lyrics
i SING it... keeh~

\
love this too, one of the many mj tracks i sing, all the time


listen to this maxen! (and maybe kona-chan)

understand and feel the lyrics
"push it in stick it out" -yes, that is not love is all about
"god is jammin' on the run"-nice!
"love ain't what it used to be" -agree!
"sister's married to a thug" -my sister had to marry a guy because of the fact that she became pregnant, she did not even love him!
"Brothers they don't give a damn" -yes, i don't give a damn to my sister's being married to da guy!


let's JAM


once...there were greenfieldsbesaya bersyon
kaon daw ug paksew erongbuang?

Report abuse me...

6 comments by RumasLaut21 on May 30th, 2010

ok,
Name:Justin Sanchez
Country: Phillipines
Town: the beautiful and bat-full town of palompon
E-mail/MsN: justin_sanchez16@yahoo.com
What i do: i am a learning 3d modeler =| and pencil-paper 2d artist (no eraser so far, so end up messy)
What i like: Anime girls, epic 3D models, epic *** scenes and epic musika (pop music on the top)
My race: Malay-polynesian(subgroup: phillipino)/Chinese/Spanish (chinese and spanish from my dad)
What i love: pork blood stew!!!! SUNFLOWER!!!<-X10 STRAWBERRIES!!!! CHILLI!!! and a secret....
Age: i'm 15 (birthday is nov 23)
Languages i speak: English, Bisaya, and Struggling at our national language, tagalog 0~0

What i hate: dogs, dogs, dogs, and dogs again and people who exploit me telling they are friends but actually just wanna squeeze info from me, and exploit me (got a damaged lung from one)

formerly scizor555 then crystalraspberry1995 ...then...BloodSapphire1995 then... Tanggal_ulo95 and then... DarkSapphire95 then... BloodSapphire95 and maybe...darth_vader?


Who i am: i joke a lot, big pervert, etc,etc,etc 3d modeler blah,blah,blah ja,ja,ja i get high on milk loves good anime, jokes a lot...again.. a real lot! sometimes i act slightly feminine against my likes....
my voice is slightly on the soft side, i have a warm heart... but if you pizz me off... expect a nuclear comment strike! i love phillipine music... and i like michael jackson.... hates dogs.... and likes michael v and jermaine jackson aside from a soft voice, i also have female-ish voice and personality at times... though i also have male voice and personality, usually i am in between... but sometimes... oh, and not gay

Why i'm here: to have fun, update my mod...etc.etc.. and worry about my cut inet connection, listen to michael jackson's music

What i'm trying to learn: 3d modeling... duh!


oh, and my internet connection is cut, so don't expect me to be so active!
hmmm..
i tanggal ko muna ito headset ko... oops wala pala ako headset^^
astig tingali kung naa ko headset... kay maka trace ko kanta michael jackson....
jermaine jackson... ogie alcasid...etc.etc... michael v....
Z
Z
Z
z
=_=


gitik gitik medley bisaya musika
di ta mag disko... di ta mag disko yeeh~ sa mga mister na naay namber 2...
si misis nag rambo... nag rambo...
cheryl o anna maree....
nganong daghan man kami???
cheryl o anna maree....
korporasyon ba kini?

mini skirt ang sul-ot...
kita gyud ang iyang tuhod....

eahhh!!!!!
dogs!
*i was walking....nighttime....
heading towards the internet cafe then suddenly...
this dog appeared....
barked at me...
furiously...
then an entire pack appeared...
damn! this is why i hate dogs
run away like maad!!!!

.....
great! i just had to eat raw garlic! somebody cook it?

wanna scare?
come to my place... at midnight...
then... HAAAA......HAM BUSH!

GarF1eId's upload,
Isaw nga

isaw gyud ang gipa-pangita-kita anhi...
lami man gud kan-on

kalu-oy sa itik uuy!