23 Јули, 2013 г. Најблиската база до местото Гиза;22:17 часот.
Дежурниот на радарот забележува вонредни движења на релација која се наоѓа блиску до Големата пирамида, но не може да се идентификуваат. Истото го видоја и останатите дежурни. Без двоумење, не знаејќи за што се работи, го известува дежурниот на главниот штаб во Каиро, главниот град на Египет. Целото место (генерал штабот) се дигна на нозе. Генерал полковникот издава наредба да се испита местото на настанот. Воените сили заедно со специалните единици пристигнуваат, но ништо не наоѓаат. Случајот го прогласија како лажна тревога.

Но, неколку дена подоцна (на 29 Јули, 03:07:05 часот) се забележуваат исти движења, но овој пат многу побројни и на друго место, во Кеопсовата пирамида. Случајот повторно се пријавил, но овој пат беше многу вознемирувачки, па затоа се донесе одлука во согласност со претседателот, владата, тајните служби и министерството за национално богатсво да навлезат во пирамидата и да видат што е проблемот.
по речиси една недела припреми, одлуката беше конечна на 5 август во 08:00:00 да се започне со операцијата...

5 август, 08:10:51

Една група составена од историчари, експерти и 5 воени лица, се наоѓаат во пирамидата. Пешачат низ главниот ходник, во правец накај гробницата. Првата глетка, ги зачуди историчарите и експертите забележуваат дека хиреоглифите на зидовите се обновени, а има и нови, кои се поразлични од познатите. Податоците одма беа испратени во главната база, но момент подоцна, се слушна некаков звук и движење. Еден од војниците "исчезна". Во групата настана хаос. Сите почнаа да бегаат во двата правци, правејќи ја првата грешка за опстанокот: вака разделени побрзо исчезнуваа. За жал, од групата не преживеа ниту еден член.

Неколку дена подоцна се дојде до вчудовидувачко открити: во дешифрираното писмо пишува дека крајот на светот не настанува во 2013, туку на 31 декември.

Тие суштества се всушност мутанти, кои се поставени за да мутираат, и на денешен ден да се "активираат". Нивната задача е да да ги подрзват Кипроните (посебна вонземска единица, во служба на вонземјаните, специализирани за да ги извршат првите чекори за инвазија и колонизирање на Земјата.), да можат да започнат со своите сурови планови.

English

July 23, 2013 The nearest base to the site of Giza; 22:17 pm.
Responsble for the radar observes extraordinary movements that is close to the Great Pyramid, but can not identify. Others have saw the same thing . Without hesitation, not knowing what it was about, they informed the Duty HQ in Cairo, capital of Egypt. The whole place (General Staff) were in panic. Lieutenant General issued an order to investigate the scene. Military forces along with special units arrive, but nothing found. The case was declared as a false alarm.
But a few days later (July 29, 03:07:05 pm) yhey saw the same movements, but this time very numerous and elsewhere araound the Great Pyramid. The case was opened again, but this time it was very disturbing, becuse of that it was decided in accordance with the President, the government, secret services and Ministry of national wealth to enter in the pyramid and see what the problem is.
After almost a week of preparations, the decision was final on August 5 08:00:00 to commence the operation ...
August 5, 08:10:51
A group of historians, experts and five military personnel, were sent into the the pyramid. Walk through the main corridor in the direction toward the tomb. First sight, puzzled historians and experts note that the hireoglifs walls were restored, and there are new ones, which are different from the known ones. The data were immediately sent to the main database, but a moment later, They heard a sound and a movement. One of the soldiers "disappeared". In the group there was chaos. All began to run away in both directions, making it the first error for survival: Thus separated they quickly disappeared. Unfortunately, the group did not survive.
A few days later came to astounding dicsovery: the decoded letter says that the end of the world does will occur in 2013 on December 31.
*****
These creatures are actually mutants, which are set to mutate, and this day to "activate". Their task is to support the Kiriptonites (special alien unit in service of the aliens specilized to carry out the first steps of invasion and colonization of Earth.), So they can begin their cruel plans.

Sorry for our bad englisch.

Image RSS Feed Latest Screens
silencer Destructible environment WIP Destructible environment WIP
Embed Buttons

To promote Escalation and help it rise in popularity (top 100), use the embed code below on your homepage, blog, forums and anywhere else you desire.

Escalation
Escalation
Latest Downloads

No downloads have been uploaded. Join now to share files with the community.

Post comment Comments
viktor_mk
viktor_mk Dec 17 2012, 3:05pm says:

we have more pictures wait 1 week.

+2 votes     reply to comment
theawesomeboxman
theawesomeboxman Dec 4 2012, 2:41pm says:

this game is amazing i realy like the storyline please add more pictures :D <33

+3 votes     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Icon
Escalation
Platform
Windows
Developed By
tankdestroyer234
Contact
Send Message
Release Date
TBD
Game Watch
Track this game
Share
Style
Genre
First Person Shooter
Theme
Sci-Fi
Players
Single & Multiplayer
Project
Indie
Boxshot
Boxshot
Statistics
Last Update
2 years ago
Watchers
12 members